First sermon of the Lent series through Ecclesiastes.